"Последното обучение на медиатори ... "
"Годишно Общо събрание на БАИРС"

Моделът за медиация в училищата на БАИРС беше високо оценен

 
Проекти
   

Медиация в училище - нова култура на общуване

 
Новини
   

БАИРС на 5 години
15.12.2006

Среща с Американския посланик
08.02.2006

 
Как от този кратък закон съумяхте да направите такова обучение?!

1. УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ОБУЧЕНИЕ НА МЕДИАТОРИ

ОБУЧЕНИЕ НА МЕДИАТОРИ

Със Заповед N ЛС-04-715/ 01.10 2007 г. на Министъра на правосъдието на Република България (Министерство на правосъдието - Организации, които са одобрени да обучават медиатори - http://www.mjeli.government.bg/MPPublicWeb/default.aspx?id=3) и на основание чл. 8,ал. 4 от Закона за медиация във връзка с чл. 2, чл.4 и чл. 6 от Наредба N 2 от 15.03.2007 г. за условията и реда за одобряване на организацииите, които обучават медиатори; за изискванията за обучение на медиатори; за реда за вписване, отписване и заличаване на медиатори от Единния регистър на медиаторите и за процедурните и етични правила за поведение на медиатора, издадена от Министъра на правосъдието, обн. ДВ, бр. 26 от 27.03.2007 г., в сила от 27.04.2007 г., Сдружение "БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА ИЗВЪНСЪДЕБНО РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ" - гр. Пловдив Е ОДОБРЕНО КАТО ОРГАНИЗАЦИЯ, КОЯТО ОБУЧАВА МЕДИАТОРИ.

УЧЕБНА ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА МЕДИАТОРИ

Програмата за обучение на медиатори, осъществявано от Българска асоциация за извънсъдебно решаване на спорове - гр. Пловдив, е изготвена съобразно изискванията на Приложение 2 към чл. 8 от Наредба N 2 от 15.03.2007г. за условията и реда за одобряване на организацииите, които обучават медиатори; за изискванията за обучение на медиатори; за реда за вписване, отписване и заличаване на медиатори от Единния регистър на медиаторите и за процедурните и етични правила за поведение на медиатора, издадена от Министъра на правосъдието, обн. ДВ, бр. 26 от 27.03.2007 г., в сила от 27.04.2007 г.


ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО

• придобиване на знания, умения и отношение за медиация от бъдещите медиатори с оглед вписването им в Единния регистър на медиаторите;
• повишаване квалификацията на практикуващи медиатори
• специализация на практикуващи медиатори по отделни видове спорове

МЕТОДИ НА ОБУЧЕНИЕ

Интерактивни методи на обучение

• интерактивни презентации
• демонстрации
• симулации
• ролеви игри
• казуси
• структурирани упражнения
• групови дискусии
• анализ


ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО

Обучението е съобразено с изискванията на чл. 8 Наредба N 2 от 15.03.2007 г. за условията и реда за одобряване на организацииите, които обучават медиатори; за изискванията за обучение на медиатори; за реда за вписване, отписване и заличаване на медиатори от Единния регистър на медиаторите и за процедурните и етични правила за поведение на медиатора, издадена от Министъра на правосъдието, обн. ДВ ,бр.26 от 27.03.2007г., в сила от 27.04.2007 г.

Обучението е с продължителност от 8 /осем/ календарни дни в рамките на 66 учебни часа, от които теоретична част 30 учебни часа и практическа част от 36 учебни часа.

УЧЕБЕН ПЛАН

Учебният план е предвиден в два модула, всеки модул с продължителност 4 /четири/ календарни дни в рамките на 33 учебни часа:

1. Модул "Въведение в медиацията. Процедура по медиация. Практическа част".

2. Модул "Медиация по отделни видове спорове. Практическа част"

На всеки обучаващ се в рамките на цялото обучение се осигурява възможност да бъде медиатор в минимум 3 ролеви игри, страна по спор, разрешаван чрез медиация и наблюдател в разиграваните ролеви игри.


УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ОБУЧЕНИЕ НА МЕДИАТОРИ ПО МОДУЛ
"ВЪВЕДЕНИЕ В МЕДИАЦИЯТА. ПРОЦЕДУРА ПО МЕДИАЦИЯ.
ПРАКТИЧЕСКА ЧАСТ." - 33 УЧЕБНИ ЧАСА

1. Конфликт
• понятие
• фази на развитие
• стилове за разрешаване на конфликти
• правни средства за разрешаване на спорове - съд, арбитраж, помирение и други.

2. Общуване
• понятие
• техники за ефективно общуване


3. Алтернативно решаване на спорове
• понятие
• видове способи за алтернативно решаване на спорове
• избор на най-подходящ способ за разрешаване на спор

4. Медиация
• понятие
• практическо приложение на медиацията като средство за разрешаване на спорове
• критерии за допустимост
• нормативна база

5. Принципи на медиацията

6. Роля и функции на медиатора. Техники на медиатора; методи за подобряване на комуникацията.

7. Процедурни и етични правила за поведение на медиатора.

8. Процедура по медиация
· участници ; избор на медиатор; откриване на процедурата по медиация
· етапи на медиацията

9. Трудни ситуации в медиацията. Техники на медиатора за справяне с трудни ситуации .

10. Спиране и прекратяване на медиация.

11. Понятие за спогодба - съдебна и извънсъдебна. Същност и правни последици.

12. Споразумение - съдържание, форма, действие съгласно Закона за медиация.

13. Препращане на спорове по висящи съдебни дела към медиация. Препращане към медиация от други компетентни органи.

14. Практическа част - структурирани упражнения, симулации, ролеви игри, казуси, анализ

УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ОБУЧЕНИЕ НА МЕДИАТОРИ ПО МОДУЛ
"МЕДИАЦИЯ ПО ОТДЕЛНИ ВИДОВЕ СПОРОВЕ. ПРАКТИЧЕСКА ЧАСТ" - 33 УЧЕБНИ ЧАСА


1. Сравнително-правен преглед на законодателството и практиката по приложение на медиацията.
2. Медиация по граждански спорове и спорове , свързани с права на потребителя.
3. Семейна медиация
4. Търговска медиация
5. Медиация по наказателни спорове
6. Медиация по трудови спорове
7. Медиация по административни спорове
8. Спорове между общности
9. Практическа част - ролеви игри, казуси, симулации; анализ


ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ НА ПРАКТИКУВАЩИ МЕДИАТОРИ


1. Специализация на практикуващи медиатори по отделни видове спорове:
• семейна медиация
• търговска медиация
• медиация по наказателни спорове
• медиация по трудови спорове
• медиация по спорове в училищата
• общностна медиация

2. Повишаване квалификацията на практикуващи медиатори:
• Практикуми за споделяне и обсъждане на добри практики, трудни ситуации и етични дилеми за медиатора, възникнали в реални медиации .
• Представяне на нови практики и подходи в медиацията.


СПИСЪК
на специалистите-обучители по медиация при Българска асоциация за извънсъдебно решаване на спорове - гр. Пловдив


Обучителите по медиация при Българска асоциация за извънсъдебно решаване на спорове са практикуващи медиатори от 2003г., вписани в Единния регистър на медиаторите при Министерството на правосъдието, с богат опит в реални медиации и с принос в създаването на български модел на медиация, магистри по право с квалификация юрист.


БИЛЯНА ГЯУРОВА - ВЕГЕРТСЕДЕР

ДЕНИЦА МАРИНОВА НОГАЛЧЕВА

ЗОЯ ПЕТРОВА ГЕРАСИМОВА

ИЛИЯН ДОНЧЕВ ДОНЧЕВ

МАРИЯ САШОВА ПИШМИШЕВА

НЕЛИ СТАНЧЕВА КОЛЕГОВА

НИКОЛИНА ДЕСПОТОВА - КУЗЕВА

СТЕФКА НИКОЛОВА ГЕОРГИЕВА

ТАНЯ СТАЙКОВА МИЛАНОВА

 

Начало | ^Горе | « Обратно | Печат текст | Печат текст и снимки | Изпрати на приятел
 
2006 © БАИРС - Всички права запазени. | webmail | RSS